Nasze zagrody

  

Zagroda Lutnia w Zamarskach, gmina Ha?lach, powiat Cieszyn

Powsta?a w 1997 roku, 10-cio hektarowa zagroda z danielami jest zlokalizowana na granicy miejscowo?ci Ha?lach i Zamarski, pomi?dzy obszarem le?nym wchodz?cym w sk?ad Le?nictwa Ha?lach w potokiem Lutnia.
Zwierz?ta pochodz? z Republiki Czeskiej, z hodowli w Albrechticach Mesto, w Rychnowie na Moravie i z ?ejci.
Zagroda Lutnia wchodzi w sk?ad Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego Marzeny i Piotra Delongw w Zamarskach, ul. Grzybowa 13.
Nr ewid.: 14/1271, Gmina Ha?lach.
Nr producenta: Pl-03-000766.
Nr weterynaryjny: 2403 51 02.
Pozwolenie/Decyzja: DLOPiK-L-g?-6713/24/06/AB.
Liczba zwierz?t: 30 sztuk danieli i przeci?tnie 10 par zaj?cy.

  

Zagroda u Sztola w Pu?cowie, gmina Goleszw, powiat Cieszyn

Zagroda zajmuje powierzchni? oko?o 30 ha, znajduje si? w Pu?cowie tu? przy granicy pa?stwowej z Republika Czesk?. ?rodkiem zagrody p?ynie bystry potok, dop?yw rzeki Pucwka. Co najmniej raz w roku ten male?ki potoczek, podczas ulewy, zamienia si? w bardzo niebezpieczna rzek?. Zbiera wtedy wszystko co stoi mu na przeszkodzie. Usuni?cie zniszcze? trwa latami i jest bardzo kosztowne.
Zagroda powsta?a w 2006 roku.
Zwierz?ta pochodz? z Rychnowa na Moravie, z Cejci oraz z Hukvaldv.
Zagroda jest w?asno?ci? Jerzego Delonga.
Zagroda wchodzi w sk?ad Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego w Pu?cwie nr k. 32/160
Nr ident.: ARiMR 039132826.
Nr producenta: Pl-05-000947.
Numer weterynaryjny: 2403 51 03.
Adres: 43-419 Ha?lach, Zamarski, ul. Osiedlowa 12, Wojewdztwo ?l?skie.
NIP: 548-226-85-24.
PESEL: 83110505892.
Liczba zwierz?t: 75 sztuk danieli i 10 sztuk muflonw.