Zaj?ce - oferta

    ZAJ?C SZARAK (Lepus europaeus).
Pochodzenie: hodowla klatkowo-wolierowa.
Wiek: zaj?ce w wieku od 7 miesi?cy do p?tora roku.
Masa cia?a oko?o 3,0 kg.
    Opis: zwierz?ta m?ode, zdrowe, bardzo aktywne po wypuszczeniu do wolnego rewiru, cz?sto maj? uszkodzone ma??owiny uszne, jest to wynik walk o pozycj? w stadzie na ma?ej powierzchni.
Oznaczenie zwierz?t: kolczyki uszne numerowane.

Cena:
Samice: 350 z?/sztuka.
Samce: 285 z?/sztuka.

    Do przewozu zaj?cy u?ywamy klatek indywidualnych tzn. w ka?dym oddzielnym segmencie klatki jest jedna sztuka.
Zamiar zakupu nale?y potwierdzi? pisemnym zamwieniem!

Sprzedaj?cy:
Piotr Delong Gospodarstwo Rolne Zagroda Lutnia, Zamarski, ul. Grzybowa 13
Pozwolenie/Decyzja: DLOPiK-L-g?-6713/24/06/AB.
Nr ewid.: 14/1271 Gmina Ha?lach.
Nr weterynaryjny: 2403 51 02.
Adres: 43-419 Ha?lach, Zamarski, ul. Osiedlowa 12, Wojewdztwo ?l?skie.
Uwaga: odbiorca - p?atnik podatku VAT sporz?dza faktur? VAT RR, doliczaj?c 7% VAT.

Warunki weterynaryjne:
Zwierz?ta spe?niaj? wymogi weterynaryjne okre?lone ?wiadectwem Zdrowia dla zwierz?t w obrocie wewn?trzwsplnotowym UE, stosownie do aneksu C dyrektywy Rady 92/65/C.
Alternatywa - weterynaryjne ?wiadectwo transportowe wystawione przez upowa?nionego lekarza weterynarii.

Warunki dostawy:
Odbir z naszej zagrody kontumacyjnej, transportem odbiorcy z atestem do transportu zwierz?t lub dostarczamy zwierz?ta na wskazane miejsce.
Dysponujemy w?asnym, dostosowanym transportem oraz kontenerami wg. IATA.