Muflony - oferta

MUFLONY (Ovis ammon) - wsp?cze?nie znajduj? w Europie zupe?nie inne mo?liwo?ci wyst?powania i zdecydowanie bardziej sprzyjaj?ce warunki pokarmowe.
W ostatnich latach udane introdukcje muflona mia?y miejsce w Nadle?nictwie Jawor, Nadle?nictwie Strzy?w, w obwodach k? ?owieckich w Kwidzynie, Chodzie?y, Lubinie, Bia?ogardzie w OHZ PZ? Kujan.
Zainteresowanie muflonem jest bardzo du?e i jego pog?owie stale ro?nie.

Hodowla muflona w Polsce w warunkach zamkni?tych wymaga zezwolenia Ministra ?rodowiska.

Oferta cenowa kierdla do introdukcji:

Podzia? grupy, wiekowy i p?ciowy sztuk cena warto??
Owce ci??arne 4 1 300 5 200
Owce m?ode urodzone w roku 2011 4 990 3 960
Tryk m?ody urodzony w roku 2011 (czertik) 1 1 090 1 090
Tryk starszy 2-letni urodzony w 2010 1 2 900 2 900
Razem netto 10 13 150


Sk?ad kierdla mo?e si? nieznacznie r?ni? od wy?ej podanego, zale?nie od tego co w danym czasie wejdzie do od?owni.

Zamiar zakupu nale?y potwierdzi? pisemnym zamwieniem!

Odbiorca powinien posiada? numer weterynaryjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

? Dostawa, warunki weterynaryjne i podatek VAT

Pochodzenie zwierz?t:
Lesy CZ - Hukvaldy
Soukromna obora Pardubice (CZ).