1. Ciasteczka (ang. cookies) s? to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie odwiedzaj?cego t? stron? u?ytkownika. Ciasteczko zawiera miedzy innymi nazw? strony internetowej, z ktrej pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow?.

2. W zwi?zku z udost?pnianiem zawarto?ci serwisu ta strona stosuje pliki cookie, tj. informacje zapisywane na urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, ktre mog? by? odczytane przy ponownym po??czeniu si?. Niniejsze informacje dotycz?ce cookies maj? zastosowanie rwnie? do innych podobnych technologii.

3. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:

  1. dostosowania zawarto?ci stron serwisu internetowego do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczeglno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb u?ytkownicy serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
  3. utrzymania sesji u?ytkownika serwisu internetowego;
  4. dostarczania u?ytkownikom spersonizowanych tre?ci.

4. W ramach serwisu internetowego mo?emy stosowa? nast?puj?ce rodzaje plikw cookies:

  1. "niezb?dne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce w razie potrzeby korzystanie ze specjalnych us?ug, np. pliki uwierzytelniaj?ce;
  2. pliki cookies s?u??ce do zapewnienia bezpiecze?stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu?y?;
  3. pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umo?liwiaj?ce zapami?tanie wybranych przez u?ytkownika ustawie? i personalizacj? stron;

5. Oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w przegl?darce internetowej, b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach przegl?darek internetowych. Niedokonanie zmiany ustawie? w zakresie cookies oznacza, ?e b?d? one zamieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika, a tym samym b?dziemy przechowywa? informacje w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika i uzyskiwa? dost?p do tych informacji.

6. Wy??czenie stosowania cookies mo?e spowodowa? utrudnienia korzystanie z niektrych us?ug, nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci czytania lub ogl?dania tre?ci, z zastrze?eniem tych, do ktrych dost?p wymaga uwierzytelnienia.

7. Pliki cookies mog? by? zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym odwiedzaj?cego u?ytkownika, a nast?pnie wykorzystywane przez inne podmioty, np. firmy badawcze, statystyczne lub dostawcw aplikacji multimedialnych.