Daniele do introdukcji

    DANIEL EUROPEJSKI (dama dama) cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem my?liwych i hodowcw, ktrzy wprowadzaj? go do swoich obwodw ?owieckich i otaczaj? opiek?.
    Jego przysz?o?? mo?na ??czy? z krajobrazem rolniczo-le?nym, w ktrym kompleksy le?ne s? zbyt ma?e dla jeleni, lecz zupe?nie wystarczaj? danielowi.
    W zamkni?ciu hodowano daniele ju? cztery tysi?ce lat temu. By?y zwierz?tami kultowymi, ozdob? parkw i zwierzy?cw. W ostatnich latach s? coraz bardziej popularnym obiektem hodowli i introdukcji.
    W niewoli oswajaj? si? trudno, chocia? s? doskonale przystosowane do bytowania w du?ym zag?szczeniu.
Daniel z pewno?ci? zas?uguje na du?e zainteresowanie.

Oferta optymalnej chmary do introdukcji bezpo?rednio w obwodzie ?owieckim:

Podzia? grupy, wiekowy i p?ciowy sztuk cena warto??
?ania cielna (wiek 3 do 6 lat) 3 1 290 3 870
?a?ka urodzona w roku 2011 3 940 2 820
Byczek urodzony w roku 2011 1 940 940
Byk urodzony w roku 2010 (szpicer) 1 1390 1390
Razem netto 8 9 020


Ceny aktualne na rok 2011 oraz na stycze? i luty 2012.
Termin realizacji: do 31.03. 2012.

Zamiar zakupu nale?y potwierdzi? pisemnym zamwieniem!

Odbiorca powinien posiada? numer weterynaryjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pochodzenie zwierz?t:
Zagrody: w?asna Lutnia Piotr Delong i zagroda w?asna U Sztola Jerzy Delong oraz ZEMAS Cej? Republika Czeska, linia wywodz?ca si? z nie istniej?cej ju? hodowli Gdll? na W?grzech.

? Dostawa, warunki weterynaryjne i podatek VAT

W ostatnich pi?ciu latach zrealizowali?my nast?puj?ce zamwienia na zwierz?ta do hodowli i introdukcji:

K? BEKAS Gda?sk, K? ?WIT Ostro??ka, K? DZI?CIO? Mi?om?yn, K? LIS Ostrda, K? Ostoja Gliwice, K? Pod Bukiem w Rybniku, K? Borsuk - Nadle?nictwo Lubin, Le?ny Zak?ad Do?wiadczalny SGGW w Rogowie, Nadle?nictwo Elbl?g, Nadle?nictwo Lidzbark Welski, Nadle?nictwo W?oszakowice, K? Tropowiec Goszcz, K? Jele? Sycw, K? Cyranka Twardogra, K? KNIEJA Konin, K? Hejna? Sycw, K? Szarak Mi?dzybrz, Nadle?nictwo Lubichowo, Prywatny Park Zbydniw ko?o ?apanowa, Park Firmowy Skrcz, Park Pa?acowy Wojnowice ko?o Raciborza, O?rodek Kultury Le?nej - Park Zamkowy Go?uchw, K? Hubertus Opole, K? ?o? Gliwice, WK? KSZYK Wroc?aw, K? Le?nik Strzy?w, K? Daniel Tychy.