Oferta

Warunki dostawy (daniele i muflony):
Dostarczamy zwierz?ta na wskazane miejsce, dysponujemy w?asnym transportem specjalistycznym, oraz kontenerami.
Koszt: 1,49 + VAT z? za km przejechany w jedn? stron?.
Czyli odleg?o?? w jedn? stron? razy cena jednego km, do zap?aty przez odbiorc?.

Warunki weterynaryjne (daniele i muflony):
Zwierz?ta s? odrobaczone, zdrowe, zdatne do transportu. B?d? za?o?one kolczyki numerowane.
Zwierz?ta z transakcji wewn?trzwsplnotowych EU maj? ?wiadectwo zdrowia 92/65EI lub krajowe ?wiadectwo pochodzenia wraz z opini? lekarza weterynarii o stanie zdrowia w dniu za?adunku.

Podatek VAT:
Dla odbiorcw nie b?d?cych p?atnikami VAT, przy sprzeda?y zwierz?t z zagrody w?asnej, VAT-u nie doliczamy, poniewa? hodowcy Piotr Delong zagroda Lutnia i Jerzy Delong zagroda U Sztola korzystaj? z podmiotowego zwolnienia z VAT.
Dla p?atnikw VAT: przy takiej sprzeda?y, odbiorca wystawia faktur? VAT-RR z podatkiem VAT 7%.
Dla zwierz?t z transakcji wewn?trzwsplnotowych EU do cen podanych powy?ej doliczany jest VAT 23%, a sprzedaj?cym jest: DELIO-DEVELOP Jan Delong.

  

Aktualne oferty hodowanych przez nas dzikich zwierz?t przeznaczonych do sprzeda?y:

  

daniel-zlotyDaniele do introdukcji - oferta

muflon-zlotyMuflony - oferta

zajc-zlotyZaj?ce - oferta