Zaj?ce

    Hodowla zaj?cy (Lepus europaeus) w systemie klatkowym jest w Polsce niebyt rozpowszechniona. Na jej prowadzenie potrzebne jest zezwolenie Ministra ?rodowiska. Z racji po?o?enia naszej hodowli, wiedz? czerpali?my z do?wiadcze? czeskich hodowcw skupionych w Czeskim Zwi?zku Hodowcw Zaj?ca Polnego. Stamt?d pochodzi?y pierwsze klatki i stado podstawowe.

    Klatka ma wymiary: szeroko?? 2,05 m., d?ugo?? 1,5 m., wysoko?? 1,05 m. Klatki stoj? na nogach o wysoko?ci 0,80 m. Dach z papy lub Onduliny. Z boku s? poide?ka i urz?dzenia do zadawania karmy.

S? dwa typy klatek:
1. Klatka dla pary rodzicielskiej
2. Klatka dla m?odzie?y

    Do rozrodu i hodowli potrzebne s? pary. W jednej klatce jest jedna para. Od jednej pary w roku uzyskuje si? od 6 do 10 sztuk m?odych. Jest to dobry wynik.

    Podstawow? karm? s? granulaty (u?ywane w hodowli krlikw), niewielka ilo?? owsa, siana, jab?ka oraz ga??zki wierzby, osiki i jab?oni. Karm? zadajemy raz dziennie. Woda jest w poide?kach i trzeba j? uzupe?nia? na bie??co. Szczeglnie wa?ne dla karmi?cych samic.

    Teren wok? jest dodatkowo ogrodzony, a miejsce zaciszne, nie nara?one na nadmiar ha?asu. Hodowla nie przysparza specjalnych k?opotw i przy spe?nieniu podstawowych kryteriw zootechnicznych sukces jest zapewniony. Sam system, konstrukcja klatek i ?ywienie s? tego gwarantem. Nie stosujemy innych sposobw ?ywienia jak tylko ww.

    Przed introdukcj? zaj?ce s? przenoszone do woliery adaptacyjnej lub nabywca sam tak? wolier? kostkuje wed?ug naszych wskazwek.