Muflony

    MUFLONY (Ovis ammon) - bardzo przypominaj?ce swoj? budow? owc? domow? zwierz? grskie, nale??ce do rodziny pustoro?cw Bovidae. Naturalnym biotopem muflona s? suche i skaliste obszary grskie, a miejscem jego historycznego wyst?powania w naturze by?y Sardynia i Korsyka. Wsp?cze?nie muflon znajduje w Europie zupe?nie inne mo?liwo?ci wyst?powania i zdecydowanie bardziej sprzyjaj?ce warunki pokarmowe. W siedemnastym wieku zosta? sprowadzony na kontynent, a dok?adnie do cesarskiego zwierzy?ca BELVEDERE pod Wiedniem. Sto lat p?niej trafi? do zwierzy?cw w Czechach. Na terytorium Polski na Dolny ?l?sk dotar? ze S?owacji na pocz?tku dwudziestego wieku. By? introdukowany w Sudetach i tam jest popularnym zwierz?ciem ?ownym do dzi?.

    Najwi?ksze populacje s? w Grach Sowich - Jaworze, Bielawie i Bardzie ?l?skim. W ostatnich latach udane introdukcje muflona mia?y miejsce w Nadle?nictwie Jawor, Nadle?nictwie Strzy?w, w obwodach k? ?owieckich w Kwidzynie, Chodzie?y, Lubinie, Bia?ogardzie w OHZ PZ? Kujan.
Niewielkie populacje ?yj? w okolicach Bydgoszczy, Torunia i S?awna. Ze wzgl?du na swoj? liczebno?? populacje te nie s? jeszcze u?ytkowane ?owiecko.
W Europie najwi?ksza populacja muflona wyst?puje w Czechach, S?owacji oraz w Niemczech.

W ostatnich latach uczestniczyli?my w wielu udanych introdukcjach muflona w Polsce.

    Hodowla muflona w Polsce w warunkach zamkni?tych wymaga zezwolenia Ministra ?rodowiska.
Zwierz?ta hodowane przez nas nie s? oswojone i nie akceptuj? obecno?ci cz?owieka.
Minister Ochrony ?rodowiska wydaj?c zezwolenie na chw i hodowle muflona, nie zezwala na rozrd i przemieszczanie tych zwierz?t. Tym samym rozmywa si? cel tej hodowli na terytorium RP.

    Z racji bezpo?redniego s?siedztwa z Republik? Czesk?, mo?emy oferowa? do obrotu muflony pochodz?ce z Czech i S?owacji.