Jelenie sika

    Jele? wschodni, sika (Cervus nippon) - jego podgatunki zamieszkuj? wschodni? cz??? Syberii, Mand?uri?, wschodnie Chiny, Kore?, Japoni? oraz Tajwan.
Introdukowany tak?e w wielu innych krajach. Do Polski sprowadzony by? w 1895 i aklimatyzowany w okolicach Elbl?ga i Pszczyny.

    W zachodnich Czechach jele? sika by? introdukowany na prze?omie XIX i XX wieku. Pierwsza lokalizacja, to obora LIPI ko?o Manetina. Nast?pna by?a obora ?eminy. W latach 40-tych ubieg?ego wieku uleg?y zniszczeniu p?oty w tych oborach i jelenie wysz?y na wolno??. Zwierz?ta ruszy?y w gr? rzeki Strely i Uterskiego Potoku do innych obwodw ?owieckich.
Pojawi?y si? dwa centra wyst?powania jelenia sika w zachodnich Czechach czyli Nadle?nictwo Manetin i Nadle?nictwo Konstantinove Lazne.
W roku 1975 szacowa?o si? zasi?g wyst?powania na 30 270 ha g?wnie w powiecie Pilzno-p?noc. Inwentaryzowany stan populacji w tym czasie wynosi? oko?o 400 sztuk. Mimo intensywnego u?ytkowania ?owieckiego stany od roku 1986 do 1993 stale ros?y.
Dzisiaj jele? sika wyst?puje na bardzo rozleg?ym obszarze regionu Pilzne?skiego i ekspansja post?puje dalej. Wiosenne inwentaryzacje w obwodach ?owieckich potwierdzaj? bytno?? jelenia sika w obwodach gdzie dotychczas nie wyst?powa? ten gatunek.
Mimo, ?e w materia?ach publikowanych w czeskiej prasie i w materia?ach, pochodz?cych z r?nego rodzaju sympozjw i konferencji jest wiele pomy?ek i niedomwie?, nale?y z du?ym prawdopodobie?stwem zak?ada?, ?e chodzi o podgatunek cervus nippon hortullorum (Dybowski).
Wskazuj? na to wyceny trofew i wagi upolowanych osobnikw.

    W Niemczech wyst?puje cervus nippon hortullorum (Dybowski), w materia?ach pojawia si? cz?sto jako Cervus nippon mantchuricus China
Dlaczego tak jest? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi.
W obwodach ?owieckich w Niemczech wyst?puje cervus nippon hortullorum czyli sika Dybowskiego. Wskazuj? na to wyceny trofew i wagi tuszy. Podobnie jest te? w parkach i obwodach zamkni?tych.
Hodowca niemiecki Pan Golz oferuje tego jelenia sika, nie rozr?niaj?c podgatunku. Z wagi osobnikw mo?na si? domy?la?, ?e chodzi o cervus nippon hortullorum (Dybowski).
Park Willingen jest bardziej precyzyjny i jasno mwi, ?e posiada cervus nippon hortullorum (Dybowski).

    W Austrii mo?na natrafi? na cervus nippon hortullorum (Dybowski) raczej tylko w obwodach ?owieckich zamkni?tych i w parkach. Nie tak dawno Schloss Greffenegg szczyci? si? swoj? populacj? jelenia sika, dzi? trudno dowiedzie? si?, co si? z tymi zwierz?tami sta?o.