Daniele

    DANIEL EUROPEJSKI (Dama dama) to nasza specjalno?? od dwudziestu lat.
Nie ka?de zwierz? tak dobrze jak daniel nadaje si? do introdukcji. Ostatnia populacja danieli dzikich, to stado licz?ce kilkadziesi?t osobnikw ?yj?cych na pograniczu Iranu i Iraku. W latach 70-tych prawdopodobne, brat Szacha Iranu podarowa? kilka sztuk danieli pochodz?cych z tej populacji, rz?dowi polskiemu w dowd wdzi?czno?ci za przyj?cie w Polsce. Zwierz?ta zosta?y wypuszczone w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasw Pa?stwowych w Szczecinie. W odleg?ej przesz?o?ci Grecy i inne ludy przesiedli?y daniela do wielu krajw Europy, gdzie obecnie ?yj? dziko, a oswojone s? ozdob? parkw i ogrodw.

    Du?e populacje daniela s? te? w Nowej Zelandii, USA i w Argentynie.
Od 2003 roku daniel, tak jak inne jeleniowate, sta? si? w naszym kraju rwnie? zwierz?ciem gospodarskim. Nie jest wymagane ?adne zezwolenie na hodowl? w zagrodach. Poj?cie dobrostanu lansowane przez Polski Zwi?zek Hodowcw Jeleniowatych nie zezwala na przetrzymywanie zwierz?t w nadmiernym zag?szczeniu.

    Zwierz?ta hodowane na fermach nie nadaj? si? do reintrodukcji - to proceder zbyt dla tych zwierz?t niebezpieczny. Polskie prawo nie zabrania takiego dzia?ania.
Z takiej hodowli uzyskuje si? bardzo smaczne i warto?ciowe mi?so.
Przepisy prawne zawarte s? w ustawach:
Ustawa o organizacji, hodowli i rozrodzie zwierz?t gospodarskich (Dz. U. nr 207 z 2002 roku).
Ustawa o zwalczaniu chorb zaka?nych zwierz?t i mi?sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (DZ. U. nr 66 z 1999 roku z p?niejszymi zmianami)
Ustawa o ochronie zwierz?t (DZ. U. nr 11 z 1997 roku z p?niejszymi zmianami).

   Nasze zwierz?ta nie s? jednak oswojone, nie jedz? z r?ki i nie akceptuj? obecno?ci cz?owieka w odleg?o?ci do 100 metrw. W okresie zimy ?ywi? si? szat? ro?linn? w zagrodzie, podczas silnych mrozw i g??bokiego ?niegu s? dokarmiane sianem i ziarnem zb? i kukurydzy. Nie maj? problemw z adaptacj? w innych ?rodowiskach. Przeniesione do ma?ej zagrody tez nie stwarzaj? problemw i z biegiem czasu oswajaj? si? z nowym otoczeniem.
Zagrody posiadaj? miejsca do obserwacji zwierz?t dla wi?kszych grup widzw. W okresie bekowiska wst?p do zagrd jest zabroniony.