Cietrzewie

    Cietrzewie (Tetrao tetrix) nale?? do rodziny g?uszcowatych - grupy kurakw le?nych, podobnie jak g?uszce i jarz?bki. S? to ptaki ?redniej wielko?ci o wyra?nym dymorfizmie p?ciowym, charakterystyczny dla koguta jest lirowaty ogon i czerwone r?e nad oczami,. W Europie zamieszkuj? p?nocno-wschodnie jej cz??ci, wyst?puj? rwnie? w Azji ?rodkowej. W Polsce wyst?puj? teraz nielicznie. Cietrzewie w Polsce obj?te s? ochron? gatunkow?. Kiedy? by?y ptakami ?ownymi.

    Samiec ma ubarwienie czarne z pi?knym metalicznym granatowym po?yskiem, lirowaty ogon i czerwone r?e nad oczami. Pokrywy skrzyde? maja kolor szaro-br?zowy z dwoma bia?ymi pr?gami. Bia?e w ciemnym ubarwieniu samca s? rwnie? pira podogonia. Pirka te s? widoczne w chwili , kiedy kogut wykonuj?c taniec godowy roz?o?y ogon. Ogon, zwany lir?, jest tak zbudowany, ?e doros?y kogut podczas tokowania sunie bocznymi pirami po pod?o?u.

    Ubarwienie kury jest br?zowe z szarym odcieniem. Kura jest znacznie mniejsza od koguta. Piskl?ta po wykuciu si? pokryte s? puchem w kolorze br?zowo-be?owym z ciemniejszymi paskami, w p?niejszym okresie ?ycia upodabniaj? si? kolorystycznie do samicy.

    Cietrzewie wyst?puj? na obszarach, na ktrych bytuj? g?uszce. Zdarza si?, ?e si? mi?dzy sob?. Potomstwo z takiego zwi?zku nosi cechy obojga rodzicw, a takie miesza?ce nazywane s? skrzekotami (Tetrao medi).

    Wiosn? kury przebywaj? ch?tnie na terenie otwartym na zr?bach i ??kach. Tam odbywaj? toki. Na tokowisku zbiera si? wiele kogutw, w r?nym wieku. Samczyki wykonuj? godowy taniec, ktrego celem jest odstraszenie rywali i wabienie kur. Podczas tokw samce wydaj? specyficzne d?wi?ki nazywane czuszykaniem i bulgotaniem. Przywabione samice wybieraj? dominuj?cego koguta, ktry wykaza? si? najwi?ksz? waleczno?ci? i gracj? podczas godowych pl?sw. Po zap?odnieni samica znosi od 6 - 12 jaj. Proces inkubacji trwa oko?o 25 dni.
Cietrzewie s? typowymi zagniazdownikami, rosn? szybko pod czujnym okiem matki. Cietrzewie ?ywi? si? pokarmem ro?linnym, w okresie letnim spo?ywaj? te? du?e ilo?ci owadw.

    Do prowadzenia zamkni?tej hodowli cietrzewia wymagane jest zezwolenie Ministra ?rodowiska.
Oferowane przez nas ptaki pochodz? z po?udniowej cz??ci Niemiec z okolic Landshut.