Galeria

    Galeria zdj?? jest podzielona na dzia? dotycz?cy hodowli zwierz?t i dotycz?cy polowa?.

Obs?uga wy?wietlanych zdj??:

? nast?pne/poprzednie - strza?ki na dole pod zdj?ciem jak i z boku zdj?cia, a tak?e strza?ki na klawiaturze. Strza?ka z boku zdj?cia pojawia si?, gdy znajdzie si? tam wska?nik myszy (je?eli si? nie pojawia, to znaczy, ?e nast?pnego/poprzedniego zdj?cia nie ma w danej galerii).

? zamkni?cie okna ze zdj?ciem - krzy?yk na dole pod zdj?ciem lub klawisz Esc lub klik mysz? poza obszarem okna.

? powi?kszenie zdj?cia - znaczek w grnym prawym rogu zdj?cia. Je?eli znaczek si? nie pojawia, to znaczy, ?e powi?kszenie nie jest dost?pne.

? wyj?cie z powi?kszenia - znaczek w grnym prawym rogu zdj?cia (je?eli go nie wida?, zdj?cie nale?y przewin??) lub klawisz Esc.

? podgl?d ca?ej galerii na ogl?danym zdj?ciu - po najechaniu mysz? na dolny lewy fragment zdj?cia.