O Nas

   Hodowl? zwierz?t ?ownych zajmujemy si? od roku 1992. Znajdujemy si? na samym po?udniu Polski, (?l?sk Cieszy?ski, Beskidy) na styku trzech pa?stw: Polski, Czech i S?owacji.
Chw danieli i muflonw w zagrodzie prowadzimy rodzinnie. Najd?u?ej robi to Jan Delong, kontynuuj? synowie Jerzy i Piotr.

   Obrt zwierz?tami rozpocz?li?my jako sp?ka jawna PW JAN-2, z siedzib? w Cieszynie.
Sp?ka prowadzi nadal 40-hektarowe gospodarstwo rybackie w Ha?lachu.

   Daniele hodujemy w dwch zagrodach. Pi?knie, na zboczu po?o?ona, 10-hektarowa zagroda z danielami jest zlokalizowana na granicy miejscowo?ci Ha?lach i Zamarski. W tym obiekcie prowadzimy rwnie? klatkow? i wolierow? hodowl? zaj?cy.

   Druga zagroda, o powierzchni circa 30 ha, znajduje si? w Pu?cowie tu? przy granicy pa?stwowej z Republik? Czesk?. ?rodkiem zagrody p?ynie bystry potok, dop?yw rzeki Pucwka. Co najmniej raz w roku male?ki potok zamienia si? w bardzo niebezpieczn? rzek?. Zbiera ona wtedy wszystko co stoi jej na przeszkodzie. Usuni?cie zniszcze? trwa latami i jest bardzo kosztowne. O dziwo, zwierz?ta nigdy nie opu?ci?y w tym czasie zagrody, mimo ?e droga do wolno?ci przez kilka dni stoi otworem.

   Od pocz?tkw istnienia jeste?my zwi?zani z PZHJ. Nie s? to jedyne zagrody w okolicy Cieszyna.
W s?siedztwie jest Le?ny Park Niespodzianek w Ustroniu, Wolierowa Hodowla G?uszca w Jaworzynce, a tak?e wiele mniejszych obiektw z r?nymi zwierz?tami.